Back-Trở về

HUYNH ĐỆ CHI BINH

Nhạc sĩ Anh-BằngHuynh đệ chi binh là gì đó anh Hai ?
Huynh đệ chi binh ? Huynh đệ chi binh là...
Huynh đệ chi binh là, là huynh đệ chi binh… Ê!
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình.
Từ người "deuxième cùi bắp"
Và rồi đi lên thượng cấp đều là huynh đệ chi binh.

Lúc sướng có nhau là huynh đệ chi binh.
Lúc khó có nhau là huynh đệ chi binh.
Giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ chi binh.
Sống chết có nhau là huynh đệ chi binh...
A! la la la la la la la la
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người "deuxième cà cuống".
Và rồi đi lên Ðại-Tướng đều là huynh đệ chi binh.

Lúc sống có nhau là huynh đệ chi binh
Lúc chết có nhau là huynh đệ chi binh
Sống chết có nhau là huynh đệ chi binh..a la la la
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người deuxième cà cuống
Và rồi đi lên Ðại Tướng đều là huynh đệ chi binh

===============

Huynh đệ chi binh là gì đó anh Hai ?
Huynh đệ chi binh là là huynh đệ chi binh… a la la
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người deuxième cùi bắp
Và rồi đi lên thượng cấp đều là huynh đệ chi binh

Lúc sướng có nhau là huynh đệ chi binh
Lúc khó có nhau là huynh đệ chi binh
Giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ chi binh… a la la la
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người deuxième cà cuống
Và rồi đi lên Ðại Tướng đều là huynh đệ chi binh

Lúc sống có nhau là huynh đệ chi binh
Lúc chết có nhau là huynh đệ chi binh
Sống chết có nhau là huynh đệ chi binh..a la la la
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người deuxième cà cuống
Và rồi đi lên Ðại Tướng đều là huynh đệ chi binh

Huynh đệ chi binh là gì đó quan Hai ?
Huynh đệ chi binh là anh em nhà lính
Ấy lính là lính lính
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ chàng Binh Hai còn nhí
Ðằng đằng như ông Thượng Sĩ
Ðều là huynh đệ chi binh

Lúc tiến có nhau là huynh đệ chi binh
Lúc thoái có nhau là huynh đệ chi binh
Tiến thoái có nhau là huynh đệ chi binh
Ấy lính là lính lính
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người deuxième cùi bắp
Và rồi đi lên thượng cấp đều là huynh đệ chi binh

Sướng khổ có nhau là huynh đệ chi binh
Giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ chi binh
Sống chết có nhau là huynh đệ chi binh
Ấy lính là lính lính
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người deuxième cùi bắp
Và rồi đi lên thượng cấp đều là huynh đệ chi binh

Từ chàng binh hai còn nhí
Ðằng đằng như ông Thượng Sĩ

Từ người deuxième cà cuống
Và rồi đi lên Ðại Tướng đều là huynh đệ chi binh  
Nhạc sĩ Anh Bằng - Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương

Nghe nhạc trên YouTube

Ban kích động nhạc AVT thu âm trước 1975


Posted on: September 11, 2020